REKRUTERINGSCOMMUNICATIE

Privacy
Inleiding
Dit is het privacy statement van People Solutions Company (Qiwie). Via de website van Qiwie worden diverse (online) recruitment oplossingen aangeboden, die door klanten kunnen worden afgenomen. People Solutions Company is gevestigd te Brussel, aan Congresstaat 35, 1000 (hierna: “Qiwie”). Dit privacy statement ziet er op toe dat de persoonsgegevens die Qiwie ontvangt van haar klanten (hierna: “Gebruiker”) in het kader van de afname van één of meerdere (online) (Recruitment) oplossingen conform de geldende wet-en regelgeving worden verwerkt. Qiwie is ‘verantwoordelijke’ als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Onder deze persoonsgegevens vallen niet de persoonsgegevens, die de Gebruiker zelf in de besloten web omgevingen van de diverse online (Recruitment) oplossingen van Qiwie invoert, opslaat of anderszins verwerkt. Voor de voorwaarden en waarborgen omtrent het verwerken van deze persoonsgegevens wordt – voor zover het gaat om de online (Recruitment) oplossingen die door Qiwie worden aangeboden en door de Gebruiker rechtstreeks bij Qiwie worden afgenomen – verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Qiwie . Waar de Gebruiker via Qiwie een (online) (Recruitment) oplossing afneemt die rechtstreeks wordt aangeboden en uitgevoerd door een derde, kunnen (aanvullende) privacy voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. Qiwie heeft geen invloed op de privacy voorwaarden van deze derden en adviseert de Gebruiker in dat geval het privacy statement van de betreffende derden te raadplegen. Qiwie kan haar eigen privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via de website van Qiwie te raadplegen.
Verwerking van persoonsgegevens
Soorten persoonsgegevens: Bij een afname van één of meerdere online (Recruitment) oplossingen via Qiwie worden de navolgende persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) van de Gebruiker verwerkt: Zakelijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) van contactperso(o)n(en) bij Gebruiker, gebruikersnaam en wachtwoord.
Doeleinden verwerking
De Persoonsgegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de door de Gebruiker afgenomen dienstverlening; om de online registraties uit te kunnen voeren en te beheren en toegang te kunnen verlenen tot gebruikersaccounts; om Gebruiker te informeren over ontwikkelingen/wijzigingen ten aanzien van de diensten van Qiwie; voor het toesturen van nieuwsbrieven van Qiwie en om de Gebruiker te informeren over nieuwe producten en diensten van Qiwie (tenzij schriftelijk dan wel per mail door de Gebruiker wordt aangegeven dat geen prijs wordt gesteld op deze informatie/aanbiedingen); naleving wet – en regelgeving. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor website analyses.
Doorgifte aan derden.
Qiwie maakt gebruikt van externe partijen (bewerkers), die in opdracht van Qiwie bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de door Qiwie gegeven opdracht. De website van Qiwie wordt gehost door Qiwie-Online B.V., gevestigd te Heemstede, en maakt gebruik van de Previder cloud, met servers in Nederland. Alle externe partijen die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.
Beveiliging
Qiwie spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Qiwie, die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Cookies
De website van Qiwie maakt gebruik van zogenaamde “cookies”.
Bewaartermijnen
Qiwie bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.
Recht op inzage, correctie
De website van Qiwie maakt gebruik van zogenaamde “cookies”.
Gebruikers kunnen Qiwie op elk gewenst moment via legal@qiwie.be verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.
Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Qiwie de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via legal@qiwie.be.

Qiwie is een objectief adviesbureau gespecialiseerd in rekruteringscommunicatie

Onze adviseurs zijn elke dag bereikbaar!
Contacteer ons voor een vrijblijvend advies op maat.